Par SIA "Delta EM"

    Uzņēmums SIA "Delta EM" dibināts 2000. gada nogalē. SIA "Delta EM" tehniskā bāze atrodas Pakalniešu ielā 18, Rīgā.
    Mēs nodarbojamies ar elektroietaišu projektēšanu un montāžu ietaisēs ar spriegumu līdz 20kV.
    Savas pastāvēšanas laikā uzņēmums nepārtraukti attīstās un pilnveidojas. Uzņēmumā tiek uzturētas un pilnveidotas nepieciešamās darbavietas, nodrošinot tās ar nepieciešamo aprīkojumu un tehniskajiem līdzekļiem. Visās struktūrvienībās tiek uzturēts un plānveidīgi papildināts darbu veikšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums.
    Lai uzturētu nepieciešamo darbinieku kvalifikāciju un izpildītu darba aizsardzības un citu normatīvo dokumentu prasības, kā arī, lai attīstītu, pilnveidotu un vispusīgi izmantotu darbinieku spējas uzņēmuma interesēs, SIA “Delta EM” regulāri tiek veikta darbinieku apmācība.
    Uzņēmumā ir ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma, kas sevī ietver kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standarta LVS ISO 9001:2008 prasībām, vides pārvaldības sistēmu atbilstoši standarta LVS ISO 14001:2004 prasībām un LR normatīvo aktu prasībām vides jomā, kā arī arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma atbilstoši standarta OHSAS 18001:2007 prasībām un LR normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības jomā.
    Savas darbības laikā esam veiksmīgi izstrādājuši un realizējuši dažādus elektroapgādes tehniskos projektus, izbūvējuši un rekonstruējuši 20/0,42kV elektropārvades līnijas, transformatoru apakšstacijas, sadales punktus, ielu apgaismojuma līnijas un veikuši dažādus elektroinstalācijas darbus.